હેલેનિસ્ટિક

હેલેનિસ્ટિક જન્માક્ષર ચાર્ટ્સ.

જન્માક્ષર, પશ્ચિમી, હેલેનિસ્ટિક, જન્માક્ષર ચાર્ટ્સ, હોલોગ્રાફિકલી (ડીગ્રો) શબ્દો સાથે 'હું' પ્રતીક. ચાર્ટની શરૂઆતમાં નીચે દર્શાવેલા બે બિંદુઓ, પ્રથમ બિંદુઓ ઉપર તરફ અને ચોથા બિંદુ નીચે તરફ નિર્દેશ કરેલા છે.